PHARE 2004–2006

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

PHARE 2004 – 2006

 Coeziune Economică şi Socială

SERVICII SOCIALE

 Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02 

 Număr de referinţă: proiect nr: 01

 

Numele solicitantului:

 

FUNDAŢIA CULTURALĂ ’’ RENAŞTEREA
ROMÂNĂ’’ IAŞI

1. Rezumat al proiectului:

 Scurtă descriere a proiectului propus.

Titlul proiectului: Calificarea profesională – garanţia succesului economic.

Locaţia proiectului:Proiectul va fi implementat în regiunea Nord-Est, în municipiile Iaşi, Paşcani şi Bârlad.

Obiectivul  general al proiectului:

1.Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor resurselor umane din întreprinderi,  în funcţie de nevoile actuale şi în perspectivă ale agenţilor economici, dar  şi pentru a facilita  mobilitatea  pe piaţa muncii.

2.Organizarea şi dotarea  cu echipamente specifice a unui laborator pentru instruirea practică în meseria de sudor.

Justificare: Din analiza necesarului de sudori şi macaragii (inclusiv autorizaţi ISCIR) a rezultat o stringentă nevoie de personal calificat în aceste ocupaţii, atât în prezent cât şi în perspectivă, dar şi lipsa oricărui furnizor de formare pentru acestea, atât prin  şcolile de arte şi meserii cât şi  în sistemul autorizat CNFPA. Înfiinţarea şi dotarea corespunzătoare a unui laborator pentru instruirea practică în meseria de sudor este absolut necesară desfăşurării activităţii de învăţare atât pentru persoanele care vor fi calificate prin prezentul proiect cât şi pentru cele care se vor califica ulterior.

Obiectivul specific: Promovarea activităţii de formare profesională prin cursuri de calificare/recalificare pentru persoanele din grupul ţintă în meseriile de sudor şi macaragiu, deficitare pe piaţa muncii, solicitate de agenţii economici, pentru macaragii fiind necesară şi autorizarea ISCIR .

Justificare: Forţa de muncă, prin calificările şi autorizările dobândite în urma implementării acestui proiect, va putea răspunde nevoilor reale ale agenţilor economici  beneficiari ai proiectului. În acelaşi timp se va asigura mobilitatea grupului ţintă  pe piaţa muncii, în funcţie de nevoile agenţilor economici .

Cât de relevantă este propunerea dv. în raport cu nevoile şi constrângerile regiunii căreia se adresează?

Proiectul corespunde componentei DRU prin organizarea cursurilor de (re)calificare a forţei de muncă, care va obţine noi abilităţi şi competenţe ale grupului ţintă, fară discriminări după: sex, vârstă, etnie sau oricare alte. Proiectul, prin activităţile propuse  va răspunde realizării obiectivelor şi priorităţilor regionale  pentru anul 2006 şi anume: 

         OBIECTIVE :  1.Îmbunătăţirea pregătirii forţei de muncă cu scopul de a răspunde cât mai bine cerinţelor de pe piaţa regională a muncii prin adaptarea calificărilor şi a nivelului de calificare la cerinţele pieţii;  2.Pregătirea resurselor umane pentru meserii  deficitare pe piaţa muncii  la nivel naţional(sudor şi macaragiu)  3.Dotarea unui laborator de instruire practică în domeniul sudării.

         PRIORITĂŢI : 1.Valorificarea şi îmbunătăţirea calităţii capitalului uman pe tot  parcursul vieţii active. Există o stânsă legătură, între nivelul de instruire continuă, performanţele obţinute la locul de muncă şi calitatea individului în context social. 2.Promovarea creşterii  productivităţii angajaţilor  la locul de muncă, precum şi a competitivităţii şi  adaptabilităţii forţei de muncă pe piaţa muncii. 3. Creşterea potenţialului economic  şi social specific Regiunii Nord-Est.